Tarieven

VOORJAARSAANBIEDING 2017

 • 25 rijlessen van 60 minuten.
 • Praktijkexamen.
 • Het vernieuwde theoriepakket twv € 70.- (GRATIS)
 • Theoriepakket bevat een theoriehandboek, online theorieboek en 10 uur online examentraining!!
 • Ris/praktijkboek (om je vorderingen bij te houden) twv € 25,-  (GRATIS)

 TOTAAL VOOR MAAR € 1345,-

 • Meld je snel aan want vol=vol.

 

Prijzen auto vanaf 1 Juni 2015

Uurtarief in een Totaalpakket RIS € 39,95
Losse rijles 60 minuten € 45,-
Eigen Verklaring (CBR Gezondheidsverklaring, verplicht) € 32,80
Tussentijdse Toets Bel voor de actuele prijs
Praktijkexamen Bel voor de actuele prijs

Kleinpakket Rijopleiding in Stappen (RIS) € 1225,-

 • 20 rijlessen van 60 minuten per les
 • Eigen Verklaring (CBR Gezondheidsverklaring, verplicht)
 • RIS toets 1
 • RIS toets 2
 • RIS toets 3 CBR/Tussentijdse Toets
 • RIS toets 4 CBR/Examen

Totaalpakket Rijopleiding in Stappen (RIS) € 1675,-

 • 30 rijlessen van 60 minuten per les
 • Theorieboek
 • RIS-boek/Praktijkboek om zelf je lessen voor te bereiden.
 • Eigen Verklaring (CBR Gezondheidsverklaring, verplicht)
 • RIS toets 1
 • RIS toets 2
 • RIS toets 3 CBR/Tussentijdse toets
 • RIS toets 4 CBR/Examen
 • I.P.V. het bijbehorende theorieboek raad ik jou het vernieuwde theoriepakket aan, dit omvat een theorieboek, een vragenboek met apart antwoordenboek en een internetkaart voor 10 uren online examentraining adviesprijs voor dit pakket is € 70,- Ik bied dit pakket aan in combinatie met het RIS-pakket voor € 47.50 extra. (aanbevolen)
 • Kleinpakket B Normaal € 1032,-

 • 20 rijlessen van 60 minuten per les
 • Eigen Verklaring (CBR Gezondheidsverklaring, verplicht)
 • Praktijkexamen CBR

 Totaalpakket B Normaal € 1650,-

 • 30 rijlessen van 60 minuten per les
 • Theorieboek
 • Eigen Verklaring (CBR Gezondheidsverklaring, verplicht)
 • Tussentijdse Toets CBR
 • Praktijkexamen CBR
 • I.P.V. het bijbehorende theorieboek raad ik jou het vernieuwde theoriepakket aan, dit omvat een theorieboek, een vragenboek met apart antwoordenboek en een internetkaart voor 10 uren online examentraining adviesprijs voor dit pakket is € 70,- Ik bied dit pakket aan in combinatie met het Totaalpakket B normaal voor € 47.50 extra. (aanbevolen)

BE Opleiding (auto plus aanhangwagen)

Dagopleiding € 480,-
Losse les van 60 minuten €   45,-
Examen € 220,-

 Betaling lespakket

Bij afname van een lespakket geldt: Mocht het dan zo zijn dat je aan je lespakket niet genoeg hebt dan koop je losse lessen bij die op een vervolg rekening worden gefactureerd. Los betalen per les mag natuurlijk ook.
Houd bij de lespakketten zelf ook de afgenomen lessen bij in jouw RIS-boek of praktijkboek zodat we niet tot een meningsverschil komen over het aantal afgenomen lessen.
Heb je teveel lessen gekocht in een lespakket dan wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort op jouw rekening.
De facturen worden opgestuurd met een betalingstermijn van 14 dagen. Probeer een rekening op tijd te betalen om achterstand te voorkomen.
Er is ook altijd de mogelijkheid om in overleg een kortingspakket naar wens samen te stellen.
Wordt een les (B of B plus E) niet tijdig afgebeld of verzet (24 uur van te voren) dan wordt bij afwezigheid de volledige les in rekening gebracht.

Wil je een les verzetten doe dit dan zo vroeg mogelijk zodat alles nog naar wens is in te vullen.
Zijn er verder nog vragen over de financiën of over het samenstellen van een lespakket naar wens neem dan gerust contact op met mij.

 

Fouten en prijswijzigingen voorbehouden
Eric van der Veen, cbr, Itheorie, rijschool, faalangst, faalangstexamen, ris, ttt, verkeersveiligheid, infrastructuur en milieu, maximumsnelheid, verkeersbord, alcohol, verkeer, onlinetheorie, online-theorie, rijsimulator, autorijles, infrastructuur, slagingspercentage, rijles, lesauto, rijinstructeur, leerling, theorie-examen, theorie-opleiding, opleiding, begeleid rijden, prettig, plezier, praktijkexamen, ford kuga, navigatiesysteem, tomtom, verkeersregels, verkeerstekens, praktijk, verkeerskennis, politie, verkeersboete, zebrapad, examenlocatie, examinator, praktijkbegeleiding, automobilist, facebook, Twitter, Hyves, herexamen, rijexamen, auto, rijschool, autorijschool, verkeersschool, Vec-drachten, verkeerschool, verkeerscentrum, verkeer, leeuwarden, friesland, hurdegarijp, stiens, dokkum, franeker, cbr, opleiding, opleidingen, lessen, les, theorie, theorieles, goedkoop, rijbewijs, theoriecertificaat, ris, vec, aanhanger, e achter b, rijbewijs, categorie B, categorie BE, rijlessen, rijles, autorijles, praktijk, stappen, spoedopleiding, aanhangwagen, opfriscursus, rijexamen, autorijlessen, theorieboeken, risopleiding, studenten, slipcursus, vragen, defensief rijden, verkeer, aanhangwagenrijbewijs, aanhanger, aanhangerrijbewijs, goedkoop rijbewijs, goedkoop rijles, spoedopleiding, spoedcursus, CBR Examen, theorie-examen, Achlum, Allingawier, Anjum, Eanjum, Arum, Ballum, Bartlehiem, Beetgum, Bitgum, Beetgumermolen, Bitgummole, Bergum, Burgum, Berlikum, Berltsum, Birdaard, Burdaard, Blija, Blije, Boelenslaan, Boelensloane, Boer, Boksum, Bolsward, Boalsert, Boornbergum, Boarnburgum, Bornwird, Boarnwert, Bozum, Boazum, Brantgum, Britsum, Britswerd, Britswert, Broeksterwoude, Broeksterwâld, Buitenpost, Bûtenpost, Buren, Burgwerd, Burchwert, Burum, Cornjum, Koarnjum, Damwoude, Damwâld, Deersum, Dearsum, Deinum, Dokkum, Dongjum, Doanjum, Drachten, Driesum, Driezum, Drogeham, Droegeham, Dronrijp, Dronryp, Ee, Ie, Eernewoude, Earnewâld, Eestrum, Jistrum, Engelum, Ingelum, Ferwerd, Ferwert, Finkum, Feinsum, Garijp, Garyp, Genum, Ginnum, Giekerk, Gytsjerk, Goutum, Grouw, Grou, Hallum, Hantum, Hardegarijp, Hurdegaryp, Harlingen, Harns, Hempens, Himpens, Hijlaard, Hilaard, Hijum, Hogebeintum, Hegebeintum, Hollum, Holwerd, Holwert, Janum, Jannum, Jellum, Jelsum, Kollum, Leeuwarden, Ljouwert, Lekkum, Mantgum, Marrum, Marssum, Menaldum, Menaam, Metslawier, Mitselwier, Minnertsga, Minnertsgea, Munein, Molenend, Nes, Nieuwebildtdijk, Nij Altoenae, Noardburgum, Noordbergum, Oensjerk, Oenkerk, Oosternijkerk, Easternijtsjerk, Oudebildtdijk, Aldebiltdyk, Oudebildtdijk, Aldebiltdyk, Oude Biltzijl, Ouwe-Syl, Oude Leye, Oude Leije, Aldeleie, Paesens, Peazens, Quatrebras, Raard, Raerd, Reduzum, Reitsum, Rijptsjerk, Rijperkerk, Rinsumageest, Rinsumageast, Roodkerk, Readtsjerk, Sint Annaparochie, Sint-Anne, Sint Jacobiparochie, Sint-Jabik,Sneek,Snits, Stiens, Swichum, Teerns, Tearns. Tergracht, Tergrêft, Terherne, Ternaard, Tytsjerk, Tietjerk, Tzummarum, Tsjummearum, Veenwouden, Feanwâlden, Vrouwenparochie, Froubuurt, Wânswert, Warten, Wartena, Weidum, Warga, Wergea, Westhoek, Wirdum, Wurdum, Wyns, Wijns, Wytgaard, Zwaagwesteinde, De Westerein, Zwarte Haan, Ameland, It Amelân, Het Bildt, It Bilt, Bolsward, Boalsert, Boarnsterhim, Dantumadeel, Dantumadiel, Dongeradeel, Dongeradiel, Ferwerderadiel, Ferwerderadeel, Franekeradeel, Frjentsjerteradiel, Harlingen, Harns, Leeuwarden, Ljouwert, Leeuwarderadeel, Ljouwerteradiel, Menaldumadeel, Menameradiel, Sneek, Snits, Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel